Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Zvyšovanie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti


Vzdelávanie je určené pracovníkom pôsobiacim v oblasti resocializácie a pokrýva všetky aspekty starostlivosti o osoby so závislosťou v resocializačných zariadeniach smerom k ich integrácii do spoločnosti.

Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom vzdelávania nové vedecko-výskumné poznatky z oblasti adiktológie, nadobudnúť relevantné poznatky a praktické zručnosti z poskytovania resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou, prehĺbiť poznanie každodennej činnosti resocializačných zariadení a sprostredkovať aktuálne informácie o aktuálnom právnom rámci, ako aj o úlohe vonkajšieho prostredia na výkon resocializačnej starostlivosti (význam vzájomnej spolupráce a partnerstva na národnej, regionálnej a miestnej úrovni).
Cieľom je predstaviť slovenské a európske postupy a nástroje v resocializačnej starostlivosti.

Vzdelávanie dopĺňa stredoškolské a vysokoškolské štúdium a podporuje špecializáciu pracovníkov na túto cieľovú skupinu v jej integrácii do spoločnosti.

Cieľová skupina
Cieľovú skupinu tvoria absolventi stredoškolského a vysokoškolského štúdia, ktorí majú záujem o prehĺbenie teoretických poznatkov a praktických zručností z oblasti práce so závislou osobou a jej integráciou do spoločnosti. Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci RS, sekundárne je vzdelávanie určené pre pracovníkov štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora, ktorých práca súvisí s resocializačnou starostlivosťou o danú cieľovú skupinu, prípadne je určené tým, ktorí sa o danú cieľovú skupinu zaujímajú.
Účastníkov jedného kurzu môže byť max. 25.

Požadované vstupné vzdelanie
Obsahové zameranie vzdelávania požaduje minimálne ukončené stredoškolské štúdium.

Profil absolventa
Absolvent vzdelávania získa vedomosti, poznatky a praktické zručnosti v nasledovných oblastiach:

 • oboznámi sa s aktuálnym stavom v oblasti závislosti na Slovensku a v zahraničí
 • oboznámi sa s mechanizmami vedúcimi k závislosti
 • osvojí si a bude schopný analyzovať rôzne spôsoby poskytovania resocializačnej starostlivosti z oblasti práce s osobou so závislosťou a jej integráciu do spoločnosti na Slovenku a v zahraničí
 • získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na úlohy RS a jeho každodennej činnosti (terapeutická komunita, skupinová terapia, individuálne sprevádzanie klienta, ...)
 • osvojí si význam spolupráce RS s vonkajším prostredím (jeho partnermi)
 • získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na úlohy jednotlivých pracovných pozícii v RS
 • získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na úlohy klienta RS a špecifické potreby vybraných cieľových skupín (deti, mladiství, osoby vo výkone trestu, matky s deťmi a pod., ...)
 • získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na úlohy rodiny klienta RS a jeho prirodzeného sociálneho okolia v definícii cieľov resocializačnej starostlivosti
 • bude pripravený na výkon resocializačnej starostlivosti s klientom so závislosťou
 • rozvinie svoje sociálne kompetencie a zefektívni komunikáciu smerom ku klientovi a k podpore jeho ľudského potenciálu
 • bude vedieť spolupracovať v interdisciplinárnom tíme odborníkov z iných profesií a zároveň sa naučí spolupracovať s inými subjektmi v prospech zabezpečenia resocializačnej starostlivosti.

Absolvent vzdelávania sa môže uplatniť v zariadeniach tretieho sektora, poskytujúce služby zamerané na sociálnu inklúziu (predovšetkým sociálna inklúzia osôb so závislosťou), ako aj pri výkone štátnych a samosprávnych úloh v oblasti integrácie cieľovej skupiny do spoločnosti.

Forma záverečnej skúšky
Účastník vzdelávania musí absolvovať 90 %- tnú účasť na kurze. Súčasťou ukončenia vzdelávania bude vypracovanie písomného dokumentu v rozsahu 10 - 15 strán a jeho ústna prezentácia prostredníctvom PowerPoint verzie. Písomný dokument bude zameraný na vybranú oblasť resocializácie so závislým klientom a na riešenie konkrétnej prípadovej štúdie, čím účastník vzdelávania preukáže, že je schopný zhrnúť nadobudnuté vedomosti a poznatky získané počas vzdelávania.
Príprave a realizácii záverečnej skúšky je venovaných celkový počet 16 hodín .

Celkový rozsah vzdelávania
Vzdelávanie „Zvyšovanie kompetencií pracovníkov v resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou“, bude tvoriť celkovo 100 hodín.

Rozsah vzdelávania korešponduje s predpokladom poskytnúť účastníkom najdôležitejšie teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti resocializačnej starostlivosti o osoby so závislosťou.

Kalendár

Konferencia Seniori a ich závislosti - Drogy vo vyššom veku - Problematika závislostí v zariadeniach sociálnych služieb, 23.01.2014 Holíč. Viac TU


Ponuka akreditovaného vzdelávania

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov poskytuje akreditované vzdelávanie sociálnych pracovníkov a zamestnancov sociálnej sféry v týchto vzdelávacích programoch. Viac TU.